Spoločnosti na predaj

Predaj sro je rozumný spôsob, ako sa “zbaviť” vašej spoločnosti, alebo podielu v spoločnosti, ktorý vám prináleží. Naschvál som použil slovíčko “zbaviť”, aj keď v tomto vzťahu nemusí, a teda ani pre vás, ako predajcu neznamená nič negatívne. Ste vlastne predajca, ktorý predáva spoločnosť alebo jej podiel za vopred určenú cenu, na ktorej ste sa dohodli s kupujúcim. Ide o to, že potrebujete alebo jednoducho iba chcete zanechať vašu podnikateľskú činnosť, čo je vo vašom prípade pôsobenie v spoločnosti s ručením obmedzeným.

 Predaj S.R.O.

Predaj je jeden z najlepších a z najdostupnejších spôsobov, ako odísť zo svetu biznisu. Dôvodov prečo sa niekto rozhodne predať spoločnosť respektíve jej podiel môže byť hneď niekoľko. V každej zo spoločnosti sa, preto dôvody môžu a často sa aj výrazne líšia. Jedným z rozumných dôvodov je odchod na penziu. Kedy sa pôvodnému majiteľovi podielu možnosť predať svoj podiel priam ponúka. Ďalšími dôvodmi môžu byť napríklad nedosiahnutie finančného cieľu alebo nezhoda pri vedení podnikateľskej činnosti so svojimi spoločníkmi.Ak sa v spoločnosti nachádzajú aj niekoľkí spoločníci najviac ich môže byť však 50 tak potrebujete od každého z nich súhlas. S tým či súhlasia sa vyjadria oficiálne. Rozhodne o tom valné zhromaždenie, ktorého sú súčasťou všetci spoločníci vrátane vás. Po účasti valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, kde bude uvedený súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti.

Predaj S.R.O.

Taktiež sa o stretnutí spisuje prezenčná listina o účasti. Predaj spoločnosti je navyše veľmi rýchlym a platným spôsob, ako spoločnosť respektíve podiel v nej previesť na iného spoločníka alebo osobu a tým umožniť, aby sa osoba v spoločnosti plne angažovala na ďalšie podnikateľské obdobie kedy bude v spoločnosti pôsobiť. Predať spoločnosť je oveľa jednoduchšie ak figurujete v spoločnosti výlučne sám, teda ste jej jediným vlastníkom. To znamená, že nemáte žiadnych spoločníkov, ktorí by museli súhlasiť s predajom vášho podielu. To vám umožňuje rýchlejší a plynulejší priebeh celého prevodu a predaja. Prevod podielu sa vykonáva zmluvou o prevode podielu spoločnosti, ktorú podpisujú obidve zúčastnené strany.