Určité formy vyhotovenia

Pisateľ si môže zvoliť určitý typ, ako by mala byť diplomová práca vyhotovená. Je možné zvoliť jednu alebo kombináciu nasledujúcich foriem vyhotovtenej vedeckých výtvorov. Študentské vedecké výtvory preprezentujú dôkladne zhromaždené informácie a vyhotovujú sledované téma o podstatnú literatúru (podmienečne obsahuje aj cudzojazyčné diela, min. 2), obsahujú aj historický vývoj sledovaného javu až do súčasného stavu, diskusiu rôznych názorov v konfrontácii s odbornou literatúrou, prípadne i víziu do budúcnosti.

Projekt

Projekt je procesový zameraný na splnenie vopred stanoveného cieľa vo vopred stanovenom časovom horizonte s presne určeným nákladovým rozpočtom a výstupy projektu. Projekt je špecifikovaný jednotlivými požiadavkami zadávateľa a spôsobom riešenia riešiteľa, ktorý určia jednotlivé parametre jeho riešenie pomocou špecifikovaných aktivít, možné riziká a obmedzenia. Potom, čo si "pisateľ / študent" vybral aktuálna téma, na ktorý zhromažďuje aktuality poslednej doby iz minulosti povedané, tiež pohľad na problematiku z iných krajín sveta. Po preštudovaní odbornej literatúry k problému, dokáže argumentovať pre a proti a vyjadriť svoje názory na sledovanej problematiky, nakoniec obháji svoje vlastné názory aké má diplomová práca.